ระบบมาตรฐานการจัดการ

นโยบายการบริหารงานเพิ่มผลิตภาพโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

 

เพื่อความมั่นคงในการผลิดกระแสไฟฟ้า และห้มีการพัฒนาระบบบริหารงานการเพิ่มผลิตภาพอย่างต่อเนื่อง ชธฟม. จึงกำหนดนโยบายการบริหารงานคุณภาพสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานดังนี้

 1. โรงไฟฟ้าแม่เมาะ มีความมุ่งมั่นในการผลิตกระแสไฟฟ้าให้ได้คุณภาพตรงตามความต้องการของศูนย์ควบคุมไฟฟ้า โดยดูและควบคุมความสูญเสีย อาชีวอนามยและความปลอดภัย ผลแระทบต่อสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของ ISO 9001, ISO 14001, มอก. 18001, LCM, ข้อกำหนดกฏหมาย ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และให้พัฒนาระบบบริหารดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
 2. ดำเนินการเพื่อให้เกิดประสิทธผล ในด้านต่าง ๆ ดังนี้
  • ระบบกระบวบการที่จนำเป็นสำหรับระบบบริหารคุณภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้า พร้อมทั้งกำหนดลำดับความเชื่อมโยงและเกณฑ์วิธีการที่จำเป็นในการดำเนินกงานควบคุมกระบวนการต่าง ๆ
  • ป้องกันและลดอันตรายที่อาจจะเกิดกับผู้ปฏิบัติงาน ผู้เกี่ยวข้อง ทรัพย์สิน และกระบวนการผลิต ซึ่งมีความเสี่ยงระดับปานกลางขึ้นไปให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
  • ป้องกันและลดผลกระทบตอสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญสูง ให้อยู่ในระดับที่กฏหมายและมาตรฐานยอมรับ
 3. ให้ผู้บริหารทุกระดับ สนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย การบริหารงานระบบคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยความปลืดภัยและสุขภาพอนามัย เพื่อพัฒนาผู้ปฏิบัติงานให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
 4. ชธฟม. ขอประกาศนโยบายนี้เผยแพร่แก่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ และสาธารณชนได้รับทราบและเข้าใจนโยบาย พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติการได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะข้อคิดเห็น โดยกำหนดให้ทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งในด้านกระบวนการและวิธีปฏิบัติอื่น ๆ

 

แผนดำเนินการให้สอดคล้องกับกฏหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 

เรื่องเกี่ยวกับเครื่องจักร
จะต้องสำรวจและติดตั้ง Guard เพิ่มเติมในเครื่องจักรที่มีการถ่ายทอดพลังงานเช่น เพลาสายพาน ปุลเล่ ไฟสวิล
เรื่องความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม
จะต้องเพิ่มการดูและในเรื่องความร้อนกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติ
เรื่องความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
 • จัดทำแผนผังวงจรไฟฟ้าในส่วนที่รับผิดชอบ
 • แก้ไขแผนผังไฟฟ้าถ้ามีการเพิ่มเติม
 • สำรวจและติดตั้งสายดินเพิ่มเติมเช่น แท่นกลึง
เรื่องการป้องกันและการระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการเพื่อความปลอดภัยในการทำงานสำหรับพนักงาน
ติดตั้งอุปกรณ์สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
เรื่อง พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ติดตั้งป้ายบอกชั้นที่บริเวณหน้า Lift และบันไดหนีไฟ
เรื่องความปลอดภัยในการทำงาน 2534
ติดตั้ง Safety Guard เพื่อป้องกันประกายไฟหรือเศษวัตถุและกำหนดมาตรการในการใช้เครื่องมือ
เรื่องความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมทางสารเคมี
จัดหาเครื่องมือหรือหัว Sensor
เรื่องความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น
 • จัดทำรายงานการตรวจสอบปั้นจั่นทุก 3 เดือน
 • ติดตั้งสัญญาณเสียงแสงขณะที่ปั้นจั่นเคลื่อนที่
 • จัดทำคู่มือภาษาไทยเกี่ยวกับปั้นจั่น
เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และวิธืการเกี่ยวกับการขนส่งการเก็บรักษาเคลื่อนย้ายและกำหนดหีบห่อภาชนะบรรจุหรือวัสดุห่อหุ้มสารเคมีมีอันตราย
ดำเนินการจัดทำรั้วล้อมรอบสถานที่เก็บสารเคมี
เรื่องการขนส่งวัตถุอันตราย
 • จะต้องมีอุปกรณ์ป้องกัน และ PPE ที่จำเป็นประจำรถ
 • จะต้องมีข้อมูล MSDS ประจำรถ
 • ผู้ขับขี่จะต้องผ่านการอบรมเกี่ยวกับวัตถุอันตราย

 เรื่องมาตราฐานความปลอดภัยของสถานีบริการเชื้อเพลิงประเภทที่ 2

 • จะต้องมีหลักฐานแบบแปลนการก่อสร้างที่ได้รับความเห็นชอบจาก กรมโยธาธิการ
 • ต้องติดตั้งป้ายแสดงแนวท่อน้ำมัน

แผนงานลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ควบคุมความเสี่ยงในหน่วยงานส่วนกลาง ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธุรกิจผลิตไฟฟ้า 2 จำนวน 20 แผน ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ควบคุมความเสี่ยงในฝ่ายการเดินเครื่อง จำนวน 527 แผน ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ควบคุมความเสี่ยงในฝ่ายบำรุงรัษาไฟฟ้า จำนวน 474 แผน ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ควบคุมความเสี่ยงฝ่ายธุรการและการเงิน จำนวน 40 แผน ให้อยู่ในระัดับที่ยอมรับได้


แผนงานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

ควบคุมก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (Nox) ไม่ให้เกินมาตรฐาน
ลดปริมาณฝุ่นถ่านที่รั่วจากระบบลำเลียงถ่าน
ลดปริมาณน้ำมันรั่วไหลลงแหล่งน้ำธรรมชาติ
กำจัดขยะให้ถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานโดยแยกประเภทขยะและวิธีกำจัด
ควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งผ่านบ่อพักน้ำให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ลดการสูญเสียพลังงานในกระบวนการผลิตโรงไฟฟ้า