Upload File ขายของที่ใช้แล้ว
รายการประกาศขาย
ID   ข้อความประกาศ ชื่อ File วันที่ upload
294 ประกาศขายทอดตลาด หพฟม-ห 004/2566 จำหน่าย พัสดุที่ใช้งานแล้ว จำนวน 2 รายการ (เศษเหล็ก , ถังดับเพลิง) 004-แก้ไข.pdf 2023-03-13
293 ประกาศขายทอดตลาด หพฟม-ห 003/2566 จำหน่าย พัสดุที่ใช้งานแล้ว ประเภทเศษกระดาษ ลังกระดาษ นิตยสาร ที่หมดความจำเป็นในการใช้งาน 003-66.pdf 2023-02-09
292 ประกาศขายทอดตลาด หพฟม-ห 002/2566 จำหน่าย พัสดุที่ใช้งานแล้ว ประเภทครุภัณฑ์เครื่องมือเครื่องใช้ ชนิดอุปกรณ์เครื่องมือช่างขนาดใหญ่ 002.pdf 2023-02-08
291 ประกาศขายทอดตลาด หพฟม-ห 001/2566 จำหน่าย พัสดุที่ใช้งานแล้ว ชนิดครุภัณฑ์เครื่องมือเครื่องใช้ ชนิดเครื่องปรับอากาศที่ใช้งานแล้ว 001.pdf 2023-02-08
290 ประกาศขายทอดตลาด หพฟม-ห 10/2565 จำหน่าย เศษวัสดุที่ใช้งานแล้ว จำนวน 2 รายการ (ครุภัณฑ์ไอที / สายพาน) ประกาศ010_merged.pdf 2022-10-28
288 ประกาศขายทอดตลาด หพฟม-ห 9/2565 จำหน่าย เศษวัสดุที่ใช้งานแล้ว จำนวน 2 รายการ 009.pdf 2022-10-26
287 ประกาศขายทอดตลาด หพฟม-ห 006/2565 จำหน่าย Raw Gas Cooler ที่ใช้งานแล้ว (แก้ไขรูปภาพเพิ่มเติม) rawgasfix.pdf 2022-07-06
286 ประกาศขายทอดตลาด หพฟม-ห 007/2565 จำหน่าย ถังดับเพลิง ที่ใช้งานแล้ว 007.pdf 2022-07-02
284 ประกาศขายทอดตลาด หพฟม-ห 005/2565 จำหน่าย เครื่องจักรกลที่ใช้งานแล้วจำนวน 13 รายการ 005.pdf 2022-04-07
283 ประกาศขายทอดตลาด หพฟม-ห 004/2565 จำหน่าย รถจักรยานยนต์ที่ใช้งานแล้วจำนวน 1 กอง 004.pdf 2022-04-07
282 ประกาศขายทอดตลาด หพฟม-ห 003/2565 จำหน่าย ครุภัณฑ์ประเภทเครื่องเชื่อมที่ใช้งานแล้วจำนวน 1 กอง scan_20220304002340.pdf 2022-03-04
281 ประกาศขายทอดตลาด หพฟม-ห 002/2565 จำหน่าย น้ำมันหล่อลื่นพร้อมถังบรรจุขนาด 200 ลิตรที่ใช้งานแล้ว จำนวนประมาณ 100,000 กิโลกรัม scan_20220215073000.pdf 2022-02-15
280 ประกาศขายทอดตลาด หพฟม-ห 001/2565 จำหน่าย แบตเตอรี่ที่ใช้งานแล้ว scan_20220105083416.pdf 2022-01-05
279 ประกาศ หพฟม-ห 006/2564 จำหน่าย เศษ Packing Grid ที่ใช้งานแล้ว จำนวน 1 กอง 006_compressed.pdf 2021-12-13
278 ประกาศ หพฟม-ห 005/2564 จำหน่าย เครืองปรับอากาศที่ใช้งานแล้วจำนวน 1 กอง 005.pdf 2021-08-23
277 ยกเลิกการขายทอดตลาดแบตเตอรี่ วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ออกไปโดยไม่มีกำหนด ขอเลื่อน.pdf 2021-06-25
276 ประกาศ หพฟม-ห 004/2564 จำหน่าย แบตเตอรี่ที่ใช้งานแล้ว จำนวนประมาณ 180000 กิโลกรัม (ประกาศใหม่) ประกาศ.pdf 2021-06-18
275 ยกเลิกการขายทอดตลาดแบตเตอรี่ วันที่ 20 เมษายน 2564 ออกไปโดยไม่มีกำหนด ยกเลิก.pdf 2021-04-17
274 ประกาศ หพฟม-ห 004/2564 จำหน่าย แบตเตอรี่ที่ใช้งานแล้ว จำนวนประมาณ 180000 กิโลกรัม (แก้ไขคุณสมบัติประเภทโรงงาน) สแกน0033.pdf 2021-04-09
273 ประกาศ หพฟม-ห 004/2564 จำหน่าย แบตเตอรี่ที่ใช้งานแล้ว จำนวนประมาณ 180000 กิโลกรัม 004.pdf 2021-04-05
271 ประกาศ หพฟม-ห 003/2564 จำหน่าย ยานพาหนะที่ใช้งานแล้วจำนวน 17 รายการ (แก้ไขเพิ่มแบบฟอร์ม) 003.pdf 2021-04-05
270 ประกาศ หพฟม-ห 003/2564 จำหน่าย ยานพาหนะที่ใช้งานแล้วจำนวน 17 รายการ สแกน0019.pdf 2021-03-25
269 ประกาศ หพฟม-ห 002/2564 จำหน่าย เศษ Packing Grid ปนเปื้อนตะกรัน จำนวน 1 กอง 002.pdf 2021-03-24
268 ประกาศ หพฟม-ห 001/2564 จำหน่าย เก้าอี้สำนักงาน ที่ใช้งานแล้วจำนวน 1 กอง 001.pdf 2021-03-24
267 ประกาศ อหก. (ป) 1/2563 การขายพัสดุคงเหลือจากงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีประกวดราคา 01-63.pdf 2020-12-18
265 ประกาศ หพฟม-ห. (ท.) 6/2563 จำหน่ายเศษพัสดุที่ใช้งานแล้วจำนวน 1 รายการ โดยวิธีขายทอดตลาด สแกน0063.pdf 2020-12-09
264 ประกาศ หพฟม-ห. (ท.) 5/2563 จำหน่ายเศษพัสดุที่ใช้งานแล้วจำนวน 1 รายการ โดยวิธีขายทอดตลาด ประกาศขาย.pdf 2020-12-08
263 ประกาศ หพฟม-ห. (ท.) 4/2563 จำหน่ายเศษพัสดุที่ใช้งานแล้วจำนวน 2 รายการ โดยวิธีขายทอดตลาด สแกน0053.pdf 2020-11-12
262 ประกาศ หพฟม-ห. (ท.) 3/2563 จำหน่ายเศษพัสดุที่ใช้งานแล้วจำนวน 3 รายการ โดยวิธีขายทอดตลาด สแกน0041.pdf 2020-08-21
260 ประกาศ อค-ทม. (ป.) 2/2563 จำหน่ายพัสดุคงเหลือจากโครงการจำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกวดราคา ประกาศขายพัสดุคงเหลือ lot 3.pdf 2020-07-09
259 ประกาศ อค-ทม. (ป.) 1/2563 จำหน่ายพัสดุคงเหลือจากโครงการจำนวน 4 รายการ โดยวิธีประกวดราคา อค-ทม 1-63.pdf 2020-04-21
258 ประกาศขายทอดตลาด น้ำมันหล่อลื่นพร้อมถัง ขนาดบรรจุ 200 ลิตร ที่ใช้งานแล้ว จำนวนประมาณ 100,000 กิโลกรัม หพฟม-ห. 2/2563 สแกน0069.pdf 2020-02-20
257 ประกาศขายทอดตลาด แผ่นฟิล์มที่ใช้งานแล้วจำนวนประมาณ 865 กิโลกรัม รวม 1 กอง สแกน0063.pdf 2020-02-05
256 ประกาศขายทอดตลาด Packing Grid ที่ใช้งานแล้วจำนวนประมาณ 15,000 ชิ้น รวม 1 กอง 010-62.pdf 2019-12-19
255 ประกาศ หพฟม-ห. (ท.) 9/2562 งานขายทอดตลาด Raw Gas Cooler และ Clean Gas Reheater จำนวน 2 รายการ สแกน0047.pdf 2019-11-13
254 ประกาศ หพฟม-ห. (ท.) 8/2562 งานขายทอดตลาด ยานพาหนะที่ใช้งานแล้ว จำนวน 26 รายการ 008-62.pdf 2019-10-24
252 ประกาศ หพฟม-ห. 007-62 งานจำหน่าย Heating Element ที่ใช้งานแล้ว น้ำหนักประมาณ 63000 กิโลกรัม โดยวิธีขายทอดตลาด สแกน0030.pdf 2019-09-04
250 ประกาศ หพฟม-ห. (ท.) 6/2562 งานขายทอดตลาด เศษพลาสติกจำนวน 2 รายการ 006-62.pdf 2019-07-04
249 ประกาศ หพฟม-ห. (ท.) 5/2562 งานขายทอดตลาด เครื่องปรับอากาศที่ใช้งานแล้วจำนวน 1 กอง สแกน0004.pdf 2019-06-27
247 ประกาศ หพฟม-ห. (ท.) 4/2562 งานขายทอดตลาด เศษเหล็กที่ใช้งานแล้ว จำนวนประมาณ 900,000 กิโลกรัม scan0226.pdf 2019-04-10
246 ประกาศขายทอดตลาดเลขที่ หพฟม-ห. (ท.) 003/2562 เศษพลาสติกที่ใช้งานแล้วจำนวน 1 กอง น้ำหนักประมาณ 30,000 กิโลกรัม scan0219.pdf 2019-03-25
244 ประกาศขายทอดตลาด น้ำมันหล่อลื่นพร้อมถัง ขนาดบรรจุ 200 ลิตร ที่ใช้งานแล้ว จำนวนประมาณ 100,000 กิโลกรัม หพฟม-ห. 2/2562 scan0207.pdf 2019-03-01
243 ประกาศ หพฟม-ห. (ท.) 1/2562 งานขายทอดตลาด ยานพาหนะที่ใช้งานแล้ว จำนวน 51 รายการ ประกาศ1-62.pdf 2019-01-11
240 ประกาศ หพฟม-ห. (ท.) 11/2561 งานขายทอดตลาด พัสดุสำรองคลังที่หมดความจำเป็นในการใช้งานจำนวน 855 รายการ 011.pdf 2018-12-07
238 ประกาศ หพฟม-ห. (ท.) 10/2561 งานขายทอดตลาด พัสดุสำรองคลังที่หมดความจำเป็นในการใช้งานจำนวน 310 รายการ scan0175.pdf 2018-11-06
237 ประกาศขายเศษสายไฟน้ำหนักประมาณ 29,080 กิโลกรัม โดยวิธีประกวดราคา ประกาศขายเศษสายไฟ อค-ทม 001-2561.pdf 2018-11-06
236 ประกาศ หพฟม-ห. (ท.) 9/2561 งานขายทอดตลาด เศษอลูมิเนียมที่ใช้งานแล้วจำนวนประมาณ 2,000 กิโลกรัม scan0172.pdf 2018-11-02
235 ประกาศ หพด-ฟ. (ท.) 7/2561 งานขายทอดตลาด เครื่องจักรกลที่ใช้งานแล้ว จำนวน 15 รายการ scan0128.pdf 2018-09-13
233 ประกาศ หพด-ฟ. (ท.) 6/2561 งานขายทอดตลาด Packing Grid และ Wetted Film Contact Element ที่ใช้งานแล้ว จำนวน 2 รายการ scan0125.pdf 2018-09-11
230 ประกาศ หพด-ฟ. (ท.) 5/2561 งานขายทอดตลาด ยานพาหนะที่ใช้งานแล้ว จำนวน 15 รายการ scan0113.pdf 2018-08-01
229 ประกาศ หพด-ฟ. (ท.) 4/2561 งานขายทอดตลาด เศษเหล็กที่ใช้งานแล้ว จำนวนประมาณ 700,000 กิโลกรัม scan0101.pdf 2018-06-25
227 ประกาศ หพด-ฟ. (ท.) 3/2561 งานขายทอดตลาด ถังเหล็กที่ใช้งานแล้ว 2 รายการ จำนวนประมาณ 1400 ถัง scan0091.pdf 2018-06-12
226 ประกาศขายทอดตลาด เศษพลาสติก ที่ใช้งานแล้ว จำนวน 2 รายการ น้ำหนักรวมประมาณ 80,000 กิโลกรัม หพด-ฟ. (ท.) 2/2561 (แก้ไขเพิ่มรูปภาพ) scan0076.pdf 2018-05-23
225 ประกาศขายทอดตลาด เศษพลาสติก ที่ใช้งานแล้ว จำนวน 2 รายการ น้ำหนักรวมประมาณ 80,000 กิโลกรัม หพด-ฟ. (ท.) 2/2561 ประกาศขายทอดตลาด เศษพลาสติก 2-2561.pdf 2018-05-20
223 ประกาศขายทอดตลาด น้ำมันหล่อลื่นพร้อมถัง ขนาดบรรจุ 200 ลิตร ที่ใช้งานแล้ว จำนวนประมาณ 100,000 กิโลกรัม ( 580 ถัง) โดยจัดทำสัญญา 6 เดือน หพด-ฟ. 1/2561 scan0058.pdf 2018-04-02