คณะผู้บริหาร

525057

นายสุทธิพงษ์ เฉลิมเกียรติ

ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 (ชฟฟ2.)

474991

นายพัฒนพงศ์ ขันทา

ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตไฟฟ้าแม่เมาะ (อฟม.)

466166

นายอรรถพล อิ่มหนำ

ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ (อรม.)

457337

นายทินกร ลิมปนสุทธิพงศ์

ผู้อำนวยการฝ่ายโรงไฟฟ้าวังน้อย (อฟว.)

473685

นายอลงกรณ์ พุ่มรักธรรม

ผู้อำนวยการฝ่ายโรงไฟฟ้าน้ำพอง (อฟพ.)