ระบบขายวัตถุพลอยได้
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย