ข้อมูลด้านเทคนิคโรงไฟฟ้าแม่เมาะรายละเอียดโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 1-13

เครื่องที่กำลังผลิด
(เมกะวัตต์)
พลังงานไฟฟ้าปีละ
(ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง)
ใช้ถ่่านลิกไนต์ประมาณปีละ
(ล้านตัน)
ประสิทธิภาพเครื่องดักฝุ่น
(%)
1 75 - - 98.5-99.5
2 75 1-3 รวมกัน 1,480 1.5 98.5-99.5
3 75 - - 98.5-99.5
4 150 985 1.0 99.5
5 150 985 1.0 99.5
6 150 985 1.0 99.5
7 150 985 1.0 99.5
8 300 1,970 2.0 99.7
9 300 1,970 2.0 99.7
10 300 1,970 2.0 99.7
11 300 1,970 2.0 99.7
12 300 1,970 2.0 99.7
13 300 1,970 2.0 99.7รายละเอียดเครื่องกำจัดก๊๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (FGD) โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-13

เครื่องที่ปริมาณก๊าซที่เครื่องรับได้ประสิทธิภาพในการทำงาน
%
ความเข้มข้น(มิลลิกรัม/ลบ.ม)มวล(ตัน/ชั่วโมง)
4-7 เครื่องละ 17,000 เครื่องละ 19.8 เครื่องละ 97.0
8-11 เครื่องละ 11,000 เครื่องละ 12.5 เครื่องละ 95.0
12-13 เครื่องละ 11,000 เครื่องละ 12.8 เครื่องละ 92.0คุณภาพถ่านออกแบบโรงไฟฟ้าและที่มีในเหมืองแม่เมาะ

องค์ประกอบเครื่องที่ 4-7เครื่องที่ 8-13
LHV(kcal/kg) 2,011-3,299 2,000-3,100
Moisture(%) 25.0-38.9 25.0-36.0
Ash(%) 6.9-35.0 11.0-36.0
Sulphur(%) 1.32-4.00 0.94-3.35

   คุณภาพถ่านในเหมือง

   LHV 1,300-3,600 kcal/kg เฉลี่ย 2,790 kcal/kg , Sulphur Content > 1.2% เฉลี่ย 2.88%

 

อ้างอิงจาก www.maemoh.egat.com

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย