ช่องค้นหา

           โรงไฟฟ้าแม่เมาะแต่งตั้งคณะทำงานการจัดการพลังงาน ตามคำสั่งผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 ที่ ค.3/2567 ลงวันที่ 29 มกราคม 2567 เพื่อให้การดำเนินงานด้านการจัดการพลังงานของโรงไฟฟ้า แม่เมาะเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎกระทรวงมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุม พ.ศ.2552 โดยแต่งตั้งให้ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ -2 เป็นประธานคณะทำงาน มีคณะทำงานประกอบด้วย รองประธาน ผู้รับผิดชอบพลังงานอาวุโส คณะทำงานด้านสื่อสารและการประเมิน Energy Management Matrix คณะทำงานด้านการอบรมและกิจกรรมส่งเสริม คณะทำงานด้านวิศวกรรม และผู้แทนด้านพลังงานประจำหน่วยงาน ดังนี้

67 01

             มีหน้าที่ให้ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน ช่วยเจ้าของโรงงานควบคุมในการจัดการพลังงานตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนด มาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม, ช่วยเจ้าของโรงงานควบคุมปฏิบัติตามคำสั่งของอธิบดี(พพ.) ตามมาตรา 10 , ลงนามรับรองรายงานการจัดการพลังงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะประจำปี พร้อมกับดำเนินการจัดทำแผนจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย แผนงานอนุรักษ์พลังงาน และวิธีการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุม ควบคุมดูแลให้การจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเป็นไปตามนโยบาย แผนงานอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน พร้อมทั้งเสนอแนะเกี่ยวกับการกำหนดหรือทบทวนนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน ให้เจ้าของโรงงานควบคุมพิจารณา และรวบรวมข้อมูลจัดทำรายงานประจำปีและนำส่งอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงานภายในเดือนมีนาคมของทุกปี

67 02

          มีหน้าที่จัดทำแบบสอบถามเพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรของโรงงานควบคุมทั้งสิ้น 6 องค์ประกอบตามที่กฎกระทรวงกำหนดเปรียบเทียบเพื่อทำให้ทราบถึงการจัดการด้านพลังงานขององค์กรในปัจจุบันว่ามีจุดอ่อนหรือจุดแข็งในด้านใดและนำข้อมูลที่ได้รายงานต่อเจ้าของโรงงานควบคุมเพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งทิศทางและแผนดำเนินการจัดการพลังงานภายในองค์กร และจัดทำแผนสื่อประชาสัมพันธ์ตามมติคณะทำงานและสื่อสารให้บุคลากรของโรงงานควบคุมรับทราบอย่างทั่วถึงตามช่องทางที่เหมาะสม เช่น วารสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ Social Media

67 03

          มีหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความร่วมมือในการปฏิบัติการตามนโยบายอนุรักษ์พลังงาน และทำแผนงานจัดการฝึกอบรมและกิจกรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกของบุคลากรของโรงงานควบคุม

67 04

          มีหน้าที่ปรับปรุงวิธีการใช้พลังงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์และแผนงานให้เป็นไปตามหลักการอนุรักษ์พลังงาน รายงานความก้าวหน้าของโครงการ ปัญหาอุปสรรค และคำนวณผลการอนุรักษ์พลังงานของโครงการด้านไฟฟ้าและความร้อนให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม ให้คณะทำงานรับทราบและพิจารณา และรายงานค่าดัชนีการใช้พลังงานต่อหน่วยผลิต(Specific Energy Consumption : SEC) และการจัดการพลังงานตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุม

นอกจากนั้นยังได้แต่งตั้งผู้แทนด้านพลังงานประจำหน่วยงาน ประกอบด้วย

1707977925689

มีหน้าที่จัดทำทะเบียนรายการเครื่องจักรที่มีนัยสำคัญของหน่วยงานและทำการสื่อสารข้อมูลด้านพลังงานในที่ประชุมหน่วยงาน

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย