ช่องค้นหา

          ฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ สื่อสารนโยบายการทำงานปี 2567 เตรียมพร้อมรองรับการเปลี่ยนผ่านพลังงาน นำเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม IMO วางแผนการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าได้สะดวกและรวดเร็วเพื่อ “งานได้ผล คนเป็นสุข” พร้อมเน้นย้ำรักษามาตรฐาน “ซ่อมดี มีประกัน ทันเวลา ราคาสมเหตุสมผล ผู้คนปลอดภัย”

JOE 9409

            เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 นายอรรถพล อิ่มหนำ ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ (อรม.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารในสายงาน จัดงาน “สื่อสาร นโยบาย พบปะปี้น้อง อรม.” เพื่อถ่ายทอดนโยบายและทิศทางการทำงาน เป้าหมายการดำเนินงานปี 2567 พร้อม “เสวนาตามประสาปี้น้อง อรม.” เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนผ่านพลังงานถ่านหินสู่พลังงานสะอาดในอนาคต ภายหลังเหมืองแม่เมาะจะหยุดดำเนินการในปี 2583 ณ ห้องประชุมแม่เมาะ (137) อาคารบริหารโรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

           โดยในปี 2557 อรม. มีเป้าหมายและแผนงานสำคัญ ดังนี้

           ค่าความพร้อมจ่าย AFOEE > 94 % โดยแผนบริหารงาน Planned Outage ให้แล้วเสร็จตามกิจกรรมหลักโดยเน้นการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และวางแผนการซ่อมบำรุงจากหน่วยงานหลัก, CoPs, เดินเครื่อง, วิศวกรรมและแผนงาน และหน่วยงานนอกแม่เมาะ สำหรับแผนบริหารงาน Unplanned Outage ไม่ให้เกิดจากที่คาดการณ์ โดยมีกิจกรรมหลักที่เน้นการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และการจัดเตรียม Spare part และการรีบแก้ปัญหา จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด การใช้งบประมาณทำการไม่เกิน 95% งบลงทุนใช้ตามแผน 100% โดยมีแผนการติดตั้ง Coal Crusher Line 4, การยกระดับสายพานลำเลียงเถ้าถ่านหิน Line 1 และการปรับปรุงท่อส่งน้ำจากอ่างแม่ขามมาที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

          การเกิดอุบัติเหตุต้องลดลงจากปี 2566 อย่างน้อย 15% โดยยกระดับความปลอดภัยให้อุบัติเหตุเป็นศูนย์ เน้นย้ำให้ผู้ปฏิบัติงานรักษามาตรฐานการทำงานตามคำขวัญ อรม. “ซ่อมดี มีประกัน ทันเวลา ราคาสมเหตุสมผล ผู้คนปลอดภัย” ด้วยการเน้นให้ทุกส่วนมีส่วนร่วม, รณรงค์และการตรวจเยี่ยมพื้นที่ปฏิบัติงาน, สนับสนุนบทบาทเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทุกระดับ จป.หัวหน้างาน จป.บริหารและ ส่งเสริมการทำงานตามขั้นตอนความปลอดภัย ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกสถานที่

           ไม่มีการทุจริต คอร์รัปชันรวมไปถึงการทำผิดกฎระเบียบ กฟผ โดยมีกิจกรรมหลัก เน้นการสื่อสารทุกไตรมาส รวม 4 ครั้ง/ปี โดย อรม. เพื่อสื่อสารกระตุ้นเตือนก่อนการทุจริตคอรัปชัน ทำผิดกฎระเบียบ ข้อบังคับ กฟผ.

           สำหรับการนำเทคโนโลยีแพลตฟอร์มดิจิทัล Mae Moh Intelligent Maintenance and Operation Platform (IMO) มาใช้สนับสนุนภารกิจการเดินเครื่องและบำรุงรักษาได้สะดวกและรวดเร็วแบบอัตโนมัติเพื่อ “งานได้ผล คนเป็นสุข” นำร่องใช้ที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 14 จะขยายผลส่งเสริมเพิ่มศักยภาพบุคลากรในการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัล IMO มากขึ้นเพื่อนำข้อมูลไปใช้ตัดสินใจวางแผนงานบำรุงรักษา โดยสามารถลำดับความสำคัญของงานก่อนและหลังได้ และสามารถนำส่งข้อมูลสำคัญให้กับฝ่ายบริหารได้อย่างรวดเร็วเพื่อตัดสินใจ รวมไปถึงช่วยในงานจัดซื้อจัดจ้างที่อัตโนมัติ ลดเวลาในการทำงาน

JOE 9371

            นายอรรถพล อิ่มหนำ ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ฝากข้อคิดในการปฏิบัติงานที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในอนาคตอันเนื่องจากปริมาณถ่านหินจะหมดเร็วขึ้นในปี 2583 และการปรับเปลี่ยนไปสู่พลังงานสะอาดทั้งโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล Biomass Co-Firing ที่มีการแต่งตั้งคณะทำงานบูรณาการการศึกษาการปรับปรุงโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 8 – 14 เป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิงร่วมกับถ่านหินลิกไนต์ การเตรียมยืดอายุโรงไฟฟ้า (MM-T13) รวมทั้งแผน PDP ในการพิจารณาโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 8-9 (Mae Moh Power Plant Unit 8-9 Replacement Project : MMRP2) พร้อมเน้นย้ำรักษามาตรฐาน “ซ่อมดี มีประกัน ทันเวลา ราคาสมเหตุสมผล ผู้คนปลอดภัย”

             “ขอบคุณน้องๆ ที่มาประชุมร่วมกันวันนี้ เป็นการประชุมนัดแรกที่สำคัญของ อรม. เพื่อให้น้องๆ ได้ Sense of Urgency ตามเจตนารมณ์ของพี่จรัญ (นายจรัญ คำเงิน) รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า ที่อยากให้พวกเราทุกคนช่วยกันศึกษา เรียนรู้ และพร้อมปรับตัวไปด้วยกันเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต หากกำลังการผลิตที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะลดลง ให้นำประสบการณ์มาพัฒนาตนเอง พร้อมเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงและพัฒนาศักยภาพตนเองเพื่อความสำเร็จทั้งตัวเราและองค์กรเติบโตไปพร้อมกัน”

JOE 9616

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย