ช่องค้นหา

          ผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานเข้าตรวจประเมินการจัดการพลังงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะ รอบปี พ.ศ.2566 โดยเข้าตรวจสอบการดำเนินงานตาม พรบ.ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 พร้อมแจ้งให้หน่วยงานเตรียมรายงานการจัดการพลังงานของหน่วยงานส่งกรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในเดือนมีนาคมนี้

JOE 8418

          เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมบ้านดง(502) อาคารบริหารโรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายปริญญา สาระไชย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ – 2 ในฐานะประธานคณะทำงานการจัดการพลังงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะ พร้อมคณะฯ ให้การต้อนรับ นายชาตินันท์ คงสุข ผู้ชำนาญการ หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการด้านพลังงาน พร้อมคณะจำนวน 3 คน ประกอบด้วย นายธนสรรค์ มีแสงเพชร นายณัฐวุฒิ เมฆทรงกรด และน.ส.ณัฐนันท์ ตรัยไชยรัตร์ ผู้ช่วยผู้ชำนาญการคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการด้านพลังงาน เข้าตรวจสอบการจัดการพลังงาน ณ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ โดยคณะฯ ได้เข้าตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร หลักฐาน รวมถึงการสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานที่ดำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานด้านความร้อน และด้านไฟฟ้า ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

JOE 8404

          นายชาตินันท์ คงสุข ผู้ชำนาญการ หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินแจ้งว่า เบื้องต้นผลการตรวจประเมินในภาพรวมพบว่า ควรเพิ่มเอกสารแนบในรายงานการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานรอบปี 2566 นอกจากนั้นยังพบสิ่งที่ต้องปรับปรุงในรายงานการจัดการพลังงานของหน่วยงาน จำนวน 4 หัวข้อ ได้แก่ ขั้นตอนที่ 5 การกำหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน โดยให้เพิ่มเติมการเผยแพร่การอบรม การตั้งเป้าหมายให้ลดลงตามประกาศกระทรวงพลังงาน และการกำหนดมาตรการต่อเนื่องมาจากการประเมินในขั้นตอนที่ผ่านมา, ขั้นตอนที่ 6 การดำเนินการตามแผน การตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน แนะนำให้ปรับแก้ไขตัวเลขให้ถูกต้อง, ขั้นตอนที่ 7 การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร แนะนำให้แนบเอกสารของคณะตรวจติดตามในขั้นตอนการทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่องการจัดการพลังงานของปี 2565 และขั้นตอนที่ 8 การทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน แนะนำให้แสดงเอกสารที่เจ้าของโรงงานลงนามรับทราบผลการประชุม โดยข้อเสนอแนะทั้งหมดนี้ โรงไฟฟ้าแม่เมาะจะต้องไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อนำเสนอผู้ตรวจประเมินเพื่อให้การรับรองก่อนที่จะนำรายงานฉบับสมบูรณ์ส่งให้กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานพิจารณาในเดือนมีนาคมนี้ต่อไป

JOE 8504

JOE 8444

          การตรวจและรับรองรายงานการจัดการพลังงานเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550) ที่กำหนดให้โรงงาน อาคารควบคุมต้องจัดทำรายงานและรับรองรายงานการจัดการพลังงานฉบับสมบูรณ์ให้กับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) โดยคณะผู้ตรวจประเมินได้เข้าตรวจสอบการดำเนินงานใน 8 ขั้นตอน ได้แก่ 1.คณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน 2.การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น 3.นโยบายอนุรักษ์พลังงาน 4.การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 5.การกำหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน 6.การดำเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน 7.การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน และ 8.การทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน

JOE 8481

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย