ช่องค้นหา

425528338 794205609414908 313109004332133149 n

          เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องมุ่งงานเลิศ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายสุทธิพงษ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 นายเกษม มงคลเกียรติชัย ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอแม่เมาะ ให้การต้อนรับ นางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในโอกาสเยี่ยมชม กฟผ.แม่เมาะ พร้อมรับฟังบรรยายภารกิจในด้านต่างๆ ของ กฟผ.แม่เมาะ ทั้งโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เหมืองแม่เมาะ การอพยพราษฎรตามความจำเป็นในอดีตและปัจจุบัน บทบาทโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ในการส่งเสริมและพัฒนาขับเคลื่อนพื้นที่อำเภอแม่เมาะให้เป็นพื้นที่สำคัญด้านพลังงานทดแทนของ กฟผ. สอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ กฟผ. และแผนแม่บทด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กฟผ.

425540490 794205796081556 29592562983666194 n

          ปัจจุบัน กฟผ.แม่เมาะ เตรียมการพัฒนาขับเคลื่อนการใช้พลังงานสะอาดเพื่อเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ใน ค.ศ. 2050 ตามนโยบายรัฐ อาทิ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานยานยนต์ไฟฟ้า เช่น EV Bus จำนวน 28 คัน รับ-ส่ง ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งการดูแลชุมชนให้มีงานทำ มีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี เป็นแหล่งจ้างงานที่มั่นคง พร้อมสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน อาทิ โรงเรือนเกษตรกรรมแนวตั้ง Vertical Farm ในพื้นที่อพยพ ต.บ้านดง แหล่งปลูกผักภายใต้แบรนด์ Mae Moh Fresh ซึ่งในอนาคตจะขับเคลื่อนโรงเรือนฯ สู่นิคมชุมชนเกษตรแม่เมาะ และส่งเสริมการปลูกเกษตรอินทรีย์เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งผลิตสินค้าเกษตรกรรมปลอดสารพิษที่ครบวงจรและใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ การรับซื้อเศษชีวมวลแทนการเผาผ่านแอปพลิเคชัน “FireD” (ไฟดี) เพื่อลดการเกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่ เป็นต้น

425438080 794205769414892 5735751325885503953 n

          นางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า ขอบคุณที่กฟผ.แม่เมาะ มีความมุ่งมั่นในการสร้างสิ่งแวดล้อมดีๆ ในอำเภอแม่เมาะ และเชื่อมั่นในการบริหารจัดการ ตลอดจนการทำงานของ กฟผ.แม่เมาะ ในการเปลี่ยนผ่านพลังงานอย่างยั่งยืนตามนโยบายรัฐ ทั้งนี้หลังเสร็จสิ้นการบรรยาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และคณะผู้บริหาร กฟผ.แม่เมาะ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน จากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าแม่เมาะพลังงานความร้อน เครื่องที่ 14 และพื้นที่เหมืองแม่เมาะ

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย