ช่องค้นหา

DSC 5928

          ชฟฟ2.พร้อมผู้บริหารในสายงานสื่อสารนโยบาย แจ้งผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาพร้อมชี้แจงตัวชี้วัดและแผนปฏิบัติการปี 2567 มุ่งปรับเปลี่ยนท่ามกลางวิกฤตพลังงาน สู่พลังงานสะอาด ตามนโยบายรัฐเพื่อความมั่นคงระบบไฟฟ้าของประเทศ ด้านผู้บริหารชี้ในวิกฤตย่อมมีโอกาส ถ้าเราปรับตัวและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ ในวิกฤตย่อมมีโอกาสเสมอ

           เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567 ณ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายสุทธิพงษ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 (ชฟฟ2.) พร้อมด้วยผู้บริหารในสายงานประกอบด้วย นายพัฒนพงศ์ ขันทา ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ(อฟม.) นายอรรถพล อิ่มหนำ ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ(อรม.) นายทินกร ลิมปนสุทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย(อฟว.) นายอลงกรณ์ พุ่มรักธรรม ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าน้ำพอง(อฟพ.) และนางเกษศิรินทร์ แปงเสน หัวหน้าโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่(หก-มน.) สื่อสารนโยบายการดำเนินงานปี 2567 สายงาน ชฟฟ2.และร่วมตอบข้อซักถาม มีผู้ปฏิบัติงานในสังกัดเข้ารับฟัง และมีการถ่ายทอดผ่านระบบ Viva Engage(Microsoft yammer)

          นายสุทธิพงษ์ เฉลิมเกียรติ ชฟฟ2.กล่าวถึงทิศทางและนโยบายของสายงานในปี 2567 นี้ว่า สายงาน ชฟฟ 2. กำหนดหมุดหมายการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสายงาน คือ มุ่งปรับเปลี่ยนท่ามกลางวิกฤตพลังงาน สู่พลังงานสะอาดตามนโยบายรัฐ เพื่อความมั่นคงระบบไฟฟ้าของประเทศ พร้อมได้แจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานได้เข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันและวางแผนเพื่ออนาคต ได้แก่ นโยบายหน่วยงานกำกับและแนวโน้มแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (Policy & Draft PDP 2024) ความท้าทายและโอกาสของโรงไฟฟ้าในสังกัด ชฟฟ2.(Challenges & Opportunities) ภาพจำลองทางเลือกในอนาคต(Next Scenario) และทิศทางและความมุ่งหวัง(Direction & Focus) โดยในปี 2567 สายงาน ชฟฟ2. ได้กำหนดให้มีการบริหารแผนการเดินเครื่อง เพื่อรองรับคุณภาพถ่านหิน พร้อมผลักดันการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบำรุงรักษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมไปถึงขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดผ่านโครงการต่างๆ และคำนึงถึงความปลอดภัยทุกลมหายใจในการทำงาน

สำหรับผลการดำเนินงานปี 2566

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ มีค่า AFOEE 85.63 (Target 93.58(-7.95), ค่า Net Heat Rate 10,438 (Target 10,272(+166) และร้อยละรายได้ Availability Payment 71.00 (Target 100 (-29.00)

โรงไฟฟ้าน้ำพอง มีค่า AFOEE 98.84 (Target 97.09(+1.79),ค่า Net Heat Rate 8,399 (Target 8,405(-6)

โรงไฟฟ้าวังน้อย มีค่า AFOEE 98.88 (Target 97.09(+1.79), ค่า Net Heat Rate 6,884 (Target 6,923(-39) และร้อยละรายได้ Availability Payment 100.40 (Target 100 (+0.40)

ด้านความปลอดภัย(SAFETY) พบอุบัติเหตุด้านทรัพย์สิน จำนวน 8 เหตุการณ์ ความเสียหาย 8.04 ล้านบาท, อุบัติเหตุด้านบุคคล จำนวน 26 ราย, จำนวนผู้ปฏิบัติงานทำผิดกฎระเบียบ 10 ราย และพบข้อร้องเรียนในระบบ กฟผ. จำนวน 8 เรื่อง

ด้านการเงิน(FINANCE) มีการดำเนินงานที่ดีโดยงบทำการมีรายงานการบริหารค่าใช้จ่ายการดำเนินงานงวดสิ้นปีไม่เกินร้อยละ 95 อยู่ในระดับ 5 ส่วนงบลงทุนพบว่า มีงบเบิกจ่ายคงเหลือ 12.681 ล้านบาท อาทิ งานMO/MI โรงไฟฟ้าแม่เมาะ, การพัฒนาระบบทำความสะอาด หม้อน้ำ รองรับถ่านHigh CaO, งาน LTSA โรงไฟฟ้าวังน้อย, งานปรับปรุง Filtration Pump โรงไฟฟ้าวังน้อยและสัญญาเช่าที่ดินของโรงไฟฟ้าน้ำพอง

ตัวชี้วัด PA/KPIs ปี 2567 (สายงาน รวฟ.ที่เกี่ยวข้อง ชฟฟ2. และ ฝ่ายที่เพิ่มเติม)

- AFOEE เป้าหมาย : ค่าที่ดีที่สุดกลุ่ม IPP 5 ปีย้อนหลัง

- NET HEAT RATE เป้าหมาย : เทียบเท่าค่า GUARANTEED HEAT RATE CURVE - รายได้ AVAILABILITY PAYMENT เป้าหมาย : ร้อยละ 100

- ความสำเร็จของการออกแบบ DIGITAL POWER PLANT(PLATFORM สั่งการรวมศูนย์) เป้าหมาย : สามารถควบคุมได้ตามที่ออกแบบ

- MAE MOH SMART CITY กำไรสุทธิของวิสาหกิจชุมชนจาก VERTICAL FARM และเกษตรอินทรีย์ 1 ล้านบาท จัดทำแผนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้วเสร็จ

- ร้อยละความพึงพอใจลูกค้า มากกว่าร้อยละ 80

- อุบัติเหตุด้านทรัพย์สิน ลดลงจากปีก่อนหน้า

- อุบัติเหตุด้านบุคคล เท่ากับศูนย์

- ร้อยละความก้าวหน้าแผนปฏิบัติการระดับฝ่ายที่สำคัญเป็นไปตามแผน S-CURVE

- การทำผิดกฎระเบียบ 0 ราย

- การคอรัปชั่น 0 เรื่อง

- ข้อร้องเรียนจากความผิดพลาด กฟผ. 0 เรื่อง

          นอกจากนั้นยังมีแผนปฏิบัติการสำคัญที่หน่วยงานในสังกัดต้องดำเนินการในปี 2567 นี้ ได้แก่ ชฟฟ2. Mae Moh Smart City, แผนศึกษาการปรับปรุง MM-T8-T14 เป็น Biomass Co-Firing และแผนศึกษาการปรับโครงสร้างโรงไฟฟ้าแม่เมาะ อฟม.แผนปรับปรุงโรงผลิตน้ำใสโรงไฟฟ้าแม่เมาะ, แผน Optimized ระบบ Steam Soot Blower บริเวณ Superheater, โครงการปรับปรุง Boiler MM-T8-T13 สามารถเผาถ่าน High CaO ได้ และแผนควบคุม Gross Heat Rate โรงไฟฟ้าแม่เมาะ อรม.แผนบริหาร Planned Outage, แผนลดความสูญเสีย Unplanned Outage, แผนติดตั้ง Coal Crusher Line 1-4, แผนปรับปรุงระบบสายพานลำเลียงเถ้าถ่านหินยิปซั่ม line 1, แผนปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำดิบจากอ่างแม่ขามมาที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะและแผนยกระดับความปลอดภัย อฟว.แผน iPower Plant MMS(IMO Project), โครงการเพิ่มทักษะผู้ปฏิบัติงาน และโครงการศึกษาการเพิ่มศักยภาพ EV Charger อฟพ. แผน GREEN NAMPHONG MODEL และ แผนปรับปรุงอุปกรณ์เพื่อยืดอายุ NPO-C

          จากนั้นผู้อำนวยการฝ่ายในสายงานได้ขึ้นนำเสนอทิศทางการดำเนินงานและชี้แจงแผนปฏิบัติการปี 2567 ในช่วงท้ายเป็นการตอบข้อซักถามการดำเนินงานและทิศทางในอนาคตของสายงาน โดย ชฟฟ2. ได้กล่าวเน้นย้ำให้ผู้ปฏิบัติงานได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและสถานการณ์ขององค์กรในอนาคตว่า “ในวิกฤตย่อมมีโอกาส ถ้าเราปรับตัวทันและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ วันนี้โรงไฟฟ้าแม่เมาะ โรงไฟฟ้าน้ำพอง และโรงไฟฟ้าวังน้อย ภารกิจหลักยังคงเหมือนเดิมที่ยังต้องการความร่วมมือ ร่วมใจ ทุ่มเทแรงกายแรงใจของพวกเราทุกคน ในปี 2567 เรามาเริ่มต้นใหม่ พัฒนาปรับปรุงอะไรที่ทำได้ต้องพยายามทำ แม้แต่ตัวเราเองก็ต้องพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา ขอให้ภารกิจของสายงาน ชฟฟ2. ประสบความสำเร็จและตลอดไป”

DSC 5957

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย