ช่องค้นหา

422821731 787902843378518 7973696210469861901 n

          เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 ที่ ห้องประชุม M1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ นายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวิชญ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมคณะ ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน กฟผ.แม่เมาะ โดยมีนายเกษม มงคลเกียรติชัย ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ (อบม.) ทำการแทน ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ (ชชม.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเหมืองแม่เมาะและโรงไฟฟ้าแม่เมาะ รวมถึง ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและบรรยายภารกิจการทำงานทั้งโรงไฟฟ้าแม่เมาะ , เหมืองแม่เมาะ และโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ จากนั้น ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมการทำงานเหมืองแม่เมาะบริเวณ สนามกอล์ฟ กฟผ.แม่เมาะ (หลุม 10)

          ทั้งนี้ กฟผ.แม่เมาะ ถือเป็นหน่วยงานสำคัญ เป็นความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ ปัจจุบัน มีปริมาณถ่านคงเหลือ 148 ล้านตัน (ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2566) สามารถขุดได้อีกประมาณ 17 ปี จากปริมาณถ่านที่มี ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจทั้งหมด 827 ล้านตัน

          อย่างไรก็ตาม นอกจากภารกิจหลักแล้วยังได้ดำเนินมาตรการด้านการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องตามเงื่อนไขแนบท้ายรายงาน EIA ที่กำหนดอย่างเคร่งครัดทั้งด้านฝุ่น กลิ่น เสียง แรงสั่นสะเทือน และคุณภาพน้ำ

422840567 787902933378509 8803079649300073076 n

          ขณะที่ นายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวิชญ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า การลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดลำปางในครั้งนี้ เพื่อติดตามและรับฟังบรรยายการดำเนินงานต่างๆ โดยได้ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ทั้งบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด , บริษัท ธนบดีเดคอร์เซรามิค จำกัด และ กฟผ.แม่เมาะ ภายใต้แนวคิดการสร้างความเข้มแข็งและการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การดูแลสังคม ชุมชน และการกระจายรายได้ให้กับประชาชนเพื่อให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น รวมถึง รับทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานขององค์กร

          “ในส่วนการดำเนินงานของ กฟผ.แม่เมาะ นั้น เชื่อว่ามาตรการต่างๆ ทำได้ครอบคลุมรอบด้านอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม อยากจะฝากเรื่องฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี จะสื่อสารให้ประชาชน ชาวบ้านในพื้นที่โดยรอบให้เข้าใจได้อย่างไรว่าสาเหตุเกิดขึ้นเพราะอะไร จะสร้างความร่วมมือระหว่างกันทั้งภาครัฐ ประชาชน และกฟผ. ช่วยกันแก้ไขปัญหาได้อย่างไร เพื่อให้คุณภาพชีวิตของทุกคนดีขึ้น” นายวีระกิตติ์ กล่าวทิ้งท้าย

422871677 787903043378498 1970367804360893912 n

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย