ช่องค้นหา

405502636 747997580702378 993937917707257716 n

          นายพนมพร ตุ้ยกาศ นายอำเภอแม่เมาะ เป็นประธานพิธีทอดกฐินสามัคคีอำเภอแม่เมาะ ประจำปี 2566 โดยมี นางเกษศิรินทร์ แปงเสน หัวหน้าโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ กฟผ.แม่เมาะ พร้อมผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ ส่วนราชการอำเภอแม่เมาะ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาคเอกชนในพื้นที่และประชาชนอำเภอแม่เมาะ เข้าร่วมพิธี ณ วัดปงชัย หมู่ 5 ตำบลแม่เมาะ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา

405509001 747997637369039 8797859901586059815 n

          โอกาสนี้ กฟผ.แม่เมาะ ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีอำเภอแม่เมาะ ประจำปี 2566 จำนวน 45,000 บาท เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เป็นไปตามพุทธประเพณี ส่งเสริมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในวัด อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสำคัญทางศาสนาอันดีงามที่ปฏิบัติสืบต่อกันมายาวนาน และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน ทั้งนี้ กฟผ.แม่เมาะ ร่วมทําบุญและมอบงบประมาณสนับสนุนการทอดกฐินสามัคคีในทุกตําบลของอําเภอแม่เมาะเป็นประจําทุกปี เนื่องด้วยการทอดกฐินซึ่งจัดขึ้นเฉพาะในช่วงเวลา 30 วันหลังจากวันออกพรรษาไม่อาจสําเร็จได้ด้วยปัจเจกบุคคล เป็นประเพณีทางศาสนาที่ต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกันของชุมชนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมทั้งแก่ฝ่ายสงฆ์และวัดต่างๆ ที่ได้รับปัจจัย อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้พุทธศาสนิกชนได้มีสถานที่ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจในพื้นที่สืบไป

405544851 747997707369032 836874274345922998 n

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย