ช่องค้นหา

          เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 นายทรงศิลป์ มะโน หัวหน้าหน่วยชุมชนสัมพันธ์ โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ นางวรรณวิมล หล่าวเจริญ หัวหน้ากองบริการกลาง เหมืองแม่เมาะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ร่วมปล่อยขบวนรถบริจาคเศษหินที่ไม่ใช้แล้วจากการทำเหมืองหินปูนของ กฟผ.แม่เมาะ แก่เทศบาลตำบลแม่เมาะ จำนวน 3,792 ลูกบาศก์เมตร เพื่อใช้สำหรับงานด้านสาธารณประโยชน์ ของชุมชน โดยมี นายสุรพล ปุกฆะ ปลัดอำเภอแม่เมาะ, นายเอนก แก้วกำพล นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่เมาะ, นายบุญมา เกี๋ยงแก้ว กำนันตำบลแม่เมาะ และผู้นำชุมชนตำบล แม่เมาะ เป็นผู้รับมอบ พร้อมร่วมปล่อยขบวน ณ ลานกองเศษหิน กฟผ.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ทั้งนี้งานขนส่งเศษหินฯปี 2566 ได้เริ่มดำเนินการขนส่งตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2566 บริจาคไปแล้ว 2 ตำบล ได้แก่ ตำบลสบป้าด จำนวน 4,794 ลูกบาศก์เมตร ตำบลจางเหนือจำนวน 4,176 ลูกบาศก์เมตร และจะบริจาคให้กับพื้นที่ ตำบลนาสัก ในโอกาสต่อไป โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงไม่ประสงค์ขอรับการสนับสนุนเศษหินฯ

DSC 6830

          สำหรับโครงการสนับสนุนเศษหิน เพื่อสาธารณประโยชน์สาธารณภัยและภัยพิบัติ กฟผ.แม่เมาะ ได้บริจาคเศษหิน ที่ไม่ใช้แล้วจากการทำเหมืองหินปูนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอแม่เมาะ ทั้ง 5 ตำบล รวม 20,000 ลูกบาศก์เมตร เริ่มดำเนินการครั้งแรกเมื่อปี 2562 ตามมติของคณะกรรมการบริหารจัดการเศษหิน เพื่อสาธารณประโยชน์ สาธารณภัย และภัยพิบัติอำเภอแม่เมาะที่มีนายอำเภอแม่เมาะเป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการ และมีปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบประจำตำบลทั้ง 5 ตำบลเป็นประธานคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง โดยเศษหินที่ กฟผ.แม่เมาะ บริจาคให้จะถูกนำไปใช้ซ่อมแซมถนนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสาธารณภัยหรือใช้ในกิจการเพื่อสาธารณประโยชน์ภายในชุมชน ซึ่งระหว่างกระบวนการขนย้ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เน้นย้ำ ให้ผู้ขนย้ายเศษหินฯ ปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุต่อชีวิต และทรัพย์สินของชุมชน

DSC 6727

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย