ช่องค้นหา

371781377 696478275854309 4488258604449621566 n

เหมืองแม่เมาะ นำตัวแทนชุมชน 75 คน อบรมตัวแทนชุมชนร่วมตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566 ภายใต้งาน “แม่เมาะร่วมใจ ห่างไกลหมอกควัน” เสริมแกร่งความเข้าใจ PM2.5-การใช้งานแอป Lampang Hotspot ปลื้มชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจ เชื่อมั่นและไว้วางใจการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมกฟผ.แม่เมาะ เพิ่มสูงขึ้นกว่า 90%

นายณรงค์ศักดิ์ มาวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ-1. เป็นประธานเปิดการอบรมตัวแทนชุมชนร่วมตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566 ภายใต้งาน “แม่เมาะร่วมใจ ห่างไกลหมอกควัน” เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 ที่ ห้องประชุม M1 อาคารที่ทำการเหมืองแม่เมาะ โดยมี รศ.ดร. เอกบดินทร์ วินิจกุล อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมลพิษทางอากาศ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการ คณะสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร และการพัฒนา สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology : AIT) เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “งานวิจัยบัญชีการระบายมลสารฯ และระบบแจ้งเตือน” และ วิทยากรจาก กฟผ. แม่เมาะ บรรยายหัวข้อ “รู้ทันหมอกควันด้วยแอป Lampang Hotspot” ทั้งนี้ มีตัวแทนชุมชน 15 หมู่บ้าน อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง รวมทั้งสิ้น 75 คน เข้าร่วมรับการอบรม

นายณรงค์ศักดิ์ มาวงศ์ ช.อบม-1. เปิดเผยว่า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ จึงได้จัดกิจกรรมการอบรมตัวแทนชุมชนร่วมตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อมขึ้น อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2549

371907850 696478302520973 3145971553044826606 n

โดยผลการดำเนินงานที่ผ่านมา พบว่าตัวแทนชุมชนมีส่วนร่วมตรวจวัด รายงานผลการตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม เป็นสื่อกลางรับเรื่องร้องเรียน และประสานการเข้าชี้แจงทำความเข้าใจกับราษฎรในหมู่บ้าน รวมถึงให้ข้อเสนอแนะที่ดีที่เป็นประโยชน์เป็นอย่างดี ช่วยให้ กฟผ. และชุมชน สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

ขณะที่ นายธิติพันธ์ พงษ์รามัญ หัวหน้ากองกองสิ่งแวดล้อมเหมือง กล่าวว่า การจัดอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ตัวแทนชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งปัจจุบันมีทั้งหมด 15 หมู่บ้าน จาก 4 ตำบล ประกอบด้วย ตำบลแม่เมาะ , ตำบลบ้านดง , ตำบลสบป้าด และตำบาลนาสัก รวมทั้งสิ้น 75 คน มีความรู้ความสามารถ ในการตรวจวัดและรายงานผลคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมถึงเป็นตัวแทนเข้าร่วมตรวจสอบ การปฏิบัติ ตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ จากข้อมูลผลการสำรวจความเชื่อมั่นและความไว้วางใจด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า ชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจ เชื่อมั่น และไว้วางใจในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของ กฟผ.แม่เมาะ เพิ่มสูงขึ้นกว่า 90% เมื่อเทียบกับในอดีต

371839875 696478249187645 4448184505338014149 n

สำหรับปีนี้ ได้จัดการบรรยายพิเศษภายใต้งาน “แม่เมาะร่วมใจ ห่างไกลหมอกควัน” มุ่งเน้น เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ถึงแหล่งที่มาของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในพื้นที่อำเภอแม่เมาะและจังหวัดลำปาง รวมถึงการใช้งานระบบเฝ้าระวังแจ้งเตือนค่าคุณภาพอากาศ ที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนด้วย

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย