ช่องค้นหา

367465865 689589689876501 2712283703300540615 n

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมแม่เมาะ (137) อาคารบริหารโรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายบุญธันทว์ เอมย่านยาว วิศวกรระดับ 11 ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินการทวนสอบการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกขององค์กร ตามมาตรฐาน ISO 14064-1* จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ(สรอ.) นำโดย น.ส.อรรจน์ฉฎา เหงี่ยมวิจาวัฒ และ น.ส.มัธนา เข็มทอง ในโอกาสเข้าทวนสอบการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ โดยคณะได้เข้าตรวจสอบเอกสารและบันทึกการปฏิบัติงาน อาทิ การเผาไหม้ถ่านหินในการผลิต การปล่อย CO2 ในกระบวนการกำจัด SO2 การเผาไหม้ดีเซลในการผลิตไฟฟ้า บันทึกการรับ-เก็บ-จ่ายดีเซล การวัดถัง คำนวณปริมาณน้ำมัน การบันทึกสอบเทียบอุปกรณ์ตรวจวัด ผลการบำรุงรักษารวมไปถึงการใช้ไฟฟ้า น้ำ เชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ขององค์กร ฯลฯ

366713388 689589843209819 6665269028483570444 n

367409672 689589863209817 3701288804655483851 n

สำหรับการทวนสอบการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกฯ สรอ.ได้เข้าทวนสอบหน่วยงานของ กฟผ.ได้แก่ ฝ่ายจัดหาและบริหารสัญญาเชื้อเพลิง ฝ่ายควบคุมระบบกำลังไฟฟ้า ฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ โรงไฟฟ้าภาคใต้ ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพยากร ฝ่ายการเงินและบัญชี ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ฝ่ายบัญชี และ แผนกพัฒนาโครงการก๊าซเรือนกระจก โดยอ้างอิงจากรายงานการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกขององค์กร เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสขององค์กรในการเปิดเผยข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยจากการดำเนินงานตามภารกิจหลักขององค์กร

* ISO 14064-1 เป็นมาตรฐานที่มีการระบุหลักการและข้อกำหนดระดับองค์กรสำหรับการวัดปริมาณและการรายงานผลการปลดปล่อย และลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกรวมถึงข้อกำหนดสำหรับการออกแบบ การพัฒนา การจัดการ การรายงาน และการทวนสอบบัญชี รายการการปลดปล่อยและการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย